BP.GG.7331/52/2010

                                                  O B W I E S Z C Z E N I E    z dnia 08.03.2011r

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające strony postępowania   o przesłaniu odwołania

do   Samorządowego   Kolegium Odwoławczego w Warszawie

02-530 WARSZAWA ul. Kielecka 44

         I

         Informuję, że   zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.   Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz. U. Nr 98,poz.1071 z późn. zm) w dniu 08.03.2011r   przesyłałem wraz z aktami sprawy odwołanie pana Rafała Brzeskiego od decyzji Nr 13/2011 z dnia 31.01.2011r .znak: BP.GG.7331/52/2010

      W sprawie decyzji o ustaleniu   lokalizacji   inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej: budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary-Łęg, Malanowo

odwołanie wpłynęło w terminie.

-odwołanie z dnia 22.02.2011 złożone według daty wpływu dnia 28.02.2011

według daty nadania na pocztę – 24.02.2011r.

- decyzja z dnia 31 stycznia 2011 doręczona według zwrotnego potwierdzenia odbioru

10.02.2011r. (zwrotka nr 1114)


          Wobec powyższego zgodnie z art. 130 § 2   Kpa wniesienie odwołania w terminie   wstrzymuje wykonanie decyzji.

         

       Po   zapoznaniu się z treścią odwołania informuję, że nie znalazłem podstaw do zmiany własnej decyzji i skorzystania z art. 132 Kpa.

                  W związku z powyższym   zawiadamia się strony, że akta sprawy   znajdują się   w Urzędzie Gminy Brochów   pokój 25 (tel. 022. 725-70-03 w.16) i strony w terminie 14 dni   licząc od daty podania do publicznej wiadomości   niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z aktami.

                                                                                                              

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 08.03.2011 r.                                     Wójt Gminy Brochów

                                                                                                             Andrzej Fijołek

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:                                                                                 (-)

                                                                                                                 

Brochów 2011.03.08

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-09 17:28:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-10 13:14:50
  • Liczba odsłon: 692
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630782]

przewiń do góry