BP.6733.5.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia  19 czerwca 2015r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej  postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199)

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek  firmy PGE  DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, która udzieliła pełnomocnictwa firmie RAMEL Krzysztof Ramm zam. ul. Szczęśliwiecka 78 m 3, 02-353 Warszawa w dniu 19.06.2015r.  została  wydana kończąca postępowanie administracyjne  Decyzja Nr  265.2015  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek o Nr  ewid. 56, 61/1, 44/2, 44/1, 55 położonych w miejscowości Piaski Duchowne obręb: 0022 PIASKI DUCHOWNE gmina Brochów.

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Piaski Duchowne

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Zdjęto z tablicy ogłoszeń
-----------------------------------------------------------------------------

BP.6733.5.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia  3 czerwca 2015 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 , 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ((tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek o Nr  ewid. 56, 61/1, 44/2, 44/1, 55 położonych w miejscowości Piaski Duchowne  obręb 0022 PIASKI DUCHOWNE gmina Brochów zostały wydane postanowienia:

1.    Postanowienie znak: DOso-4082/36/15 z dnia 14.05.2015r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego bez uwag),

2.    Postanowienie znak: NZW/0222/414/2015/JO z dnia 22.05.2015 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego bez uwag).

        

         Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz.

830 – 1530 natomiast we wtorki  w godz. 900 – 1630 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Piaski Duchowne

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 3.06.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:-----------------------------------------------------------------

BP.6733.5.2015

                

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 9.04.2015 r. zostało wszczęte  na  wniosek firmy PGE  DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, która udzieliła pełnomocnictwa firmie RAMEL Krzysztof Ramm postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

·         Budowie kablowej linii elektroenergetycznych niskiego napięcia na terenie działek o Nr  ewid. 56, 61/1, 44/2, 44/1, 55 położonych w miejscowości Piaski Duchowne  obręb 0022 PIASKI DUCHOWNE gmina Brochów

 

 

            W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)  mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne  wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Piaski Duchowne

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  14.04.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-04 11:01:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-05 13:07:05
  • Liczba odsłon: 692
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630871]

przewiń do góry