Dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianego pracownika

 

 

 

Od 1 września 2012 r. art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty nakazuje traktować dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. (Dz. Urz. UE L 2013.352.1)

 

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wniosek należy złożyć do jednostki samorządu, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.

 

Warunki jakie musi spełnić pracodawca, aby otrzymać dofinansowanie:

 

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony do Wójta Gminy Brochów w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232 z późn. zm.).

 

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty o dofinansowanie kosztów kształcenia może ubiegać się pracodawca, który:

 1. zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 2. powiadomił o zawarciu umowy z młodocianym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a gdy pracodawca jest rzemieślnikiem, także izbę rzemieślniczą (cech) ze względu na siedzibę rzemieślnika, (wzór zawiadomienia - do pobrania)
 3. posiada kwalifikacje, wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu, do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (osobą, która legitymuje się wspomnianymi kwalifikacjami może być pracodawca lub osoba prowadząca zakład w jego imieniu albo osoba zatrudniona u pracodawcy).
 4. wykształcił młodocianego, czyli doprowadził do zdobycia przez niego kwalifikacji zawodowych; innymi słowy młodociany pracownik musi ukończyć naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy oraz zdać stosowny egzamin przed komisją oceniającą kwalifikacje zawodowe.
 5. złożył wniosek wraz ze wszystkimi wymienionymi we wniosku załącznikami w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego.

 

Wszystkie składane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie powinno zawierać pieczątkę wnioskodawcy, aktualną datę potwierdzenia oraz podpis wnioskodawcy.

wzor_wniosku_o_dofinansowanie__2017.doc

oswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy_de_minimis.rtf

wzor_zawiadomienia_o_zawarciu_umowy.doc

formularz_informacji.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-15 14:30:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-15 14:30:46
 • Liczba odsłon: 945
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613226]

przewiń do góry