Brochów 9.02.2012r.

WÓJT GMINY

   BROCHÓW

O B W I E S Z C Z E N I E / O G Ł O S Z E N I E

 

o przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego (Uchwała Rady Gminy Brochów Nr XI/75/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Brochów Uchwały Nr XI/75/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana. Zakres planu obejmuje tereny położone między drogą powiatową, gminną i Kanałem Olszowieckim w w/w wsiach.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.

            Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brochów pok. nr 25. Uwagi i wnioski do planu miejscowego i prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów  w  nieprzekraczalnym terminie do  dnia 15 marca 2012r. Wniosek powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie  nieruchomości,  której  dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Brochów

                                                                                     WÓJT GMINY BROCHÓW

                                                                                              Andrzej Fijołek

                                                                                                         (-)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-09 12:26:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-10 14:57:30
  • Liczba odsłon: 662
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629306]

przewiń do góry