Brochów dn, 08-02-2021r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

Sekretarz Gminy Brochów

Wójt Gminy Brochów informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrany został

Pan Artur Krawczyk zam. Kożuszki Parcel

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Artur Krawczyk spełniła wszystkie wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała największą ilość punktów od komisji.

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

***********************************************************

 

Brochów dn, 05-02-2021r.

 

Lista Kandydatów na wolne stanowisko pracy: Sekretarz Gminy Brochów, którzy zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informujemy, że po dokonaniu oceny formalnej złożonych przez kandydatów dokumentów pod katem wymogów stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa  do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się:

Pan Artur Krawczyk

 

                                          Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

**********************************************************************************************************************************

WÓJT GMINY BROCHÓW

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

SEKRETARZ GMINY BROCHÓW

 

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

 

Wymiar pracy: pełny etat

 • Wymagania niezbędne
 • Obywatelstwo polskie
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia
 • Wykształcenie wyższe – (preferowane w kierunku: administracja, zarządzanie, prawo, ekonomia lub finanse);
 • Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, prawa pracy, w tym w szczególności:
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Ochrony danych osobowych (RODO)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Kodeksu pracy

 

 • Wymagania preferowane:
  • Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania zespołem,

delegowania zadań, dobrej organizacji pracy i myślenia strategicznego

 •  
  • Samodzielność, komunikatywność, zdolność podejmowania decyzji, odporność na stres
  • Znajomość struktury Urzędu oraz infrastruktury i charakterystyki Gminy Brochów
  • Rzetelność, odpowiedzialność, systematyczność
  • Wysoka kultura osobista
  • Umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych
  • Umiejętność praktycznego stosowania przepisów
  • Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych
  • Umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych
  • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
  • Dyspozycyjność
  • Biegła znajomość sprzętu komputerowego
  • Aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności
  • Prawo jazdy kat. B

 

 • Zakres podstawowych obowiązków
 • opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego;
 • opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiskach pracy przy współpracy z kierownikami referatów;
 • kierowanie i wykonywanie czynności związanych z prawidłową organizacją pracy w Urzędzie;
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
 • kierowanie i współpraca w zakresie wykonywania poszczególnych zadań przez pracowników Urzędu
 • egzekwowanie przestrzegania dyscypliny pracy
 • koordynowanie pracami związanymi z organizacją wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych, spisów;
 • podpisywanie pism i decyzji w granicach udzielonego upoważnienia przez Wójta;
 • wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy wobec Wójta, za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia;
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta;
 • koordynacja i współpraca realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą i kontrolą wewnętrzną Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizowania prac interwencyjnych, stażu - sporządzanie wniosków, opinii;
 • przygotowanie oraz nadzorowanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych;
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym i innych oświadczeń od kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych:
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 • sporządzanie projektów zarządzeń wewnętrznych Wójta Gminy:
 • przedstawianie Radzie Gminy projektów uchwał:
 • koordynowanie pracą praktykantów i stażystów;

 

 • Warunki pracy:
 • Wymiar czasu pracy: umowa o pracę- pełny etat – średnio 40 godzin tygodniowo.
 • Praca na stanowisku kierowniczym, decyzyjnym, wymagającym odporności na stres, umiejętność pracy pod presją czasu oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych
 • Praca o charakterze administracyjnym, wymagająca wyjazdów w teren, kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań. Praca w siedzibie Urzędu Gminy Brochów\
 • Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 • Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej wraz z zamieszczeniem informacji: „Na podstawie art.7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na ogłoszone stanowisko pracy. Zgoda została wyrażona dobrowolnie, zgodnie z art.4 pkt 11 RODO.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Kopie dyplomów oraz świadectw potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Sekretarz Gminy
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

 

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

7. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 • Oferty należy składać w terminie do 05.02.2021 r. do godziny 10:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Sekretarz Gminy Brochów” na adres Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Brochów. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wszystkie dokumenty znajdujące się w kopercie powinny być podpisane „za zgodność z oryginałem” przez kandydata.

8. Przebieg postępowania w sprawie naboru

 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
 • Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
 • Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych
 • Postępowanie sprawdzające
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Sporządzenie protokołu z przeprowadzenia naboru
 • Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę
 • Ogłoszenie wyników naboru

WÓJT GMINY BROCHÓW

Piotr Szymański

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-18 15:11:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-01 15:35:55
 • Liczba odsłon: 1132
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626565]

przewiń do góry