BP.6733.7.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 12 maja 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 23) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z póżn. zm.)

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów Pana Piotra Andrzeja Szymańskiego w dniu 12.05.2016r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 227.2016 o umorzeniu postepowania w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę drogi gminnej nr 380105W w miejscowości Śladów na terenie działek Nr ewid. 132/1, 785/2 gm. Brochów o całkowitej długości ok. 164 m.

 

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

– tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

– tablicy   ogłoszeń   Sołectwa Śladów

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń12.05.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń
BP.6733.7.2016

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Wójta Gminy Brochów   zawiadamiające   o wszczęciu postępowania w sprawie   wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 23.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.04.2016 r. zostało wszczęte z wniosku Gminy Brochów , Brochów 125, 08-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

budowie drogi gminnej nr 380105 W w miejscowości Śladów na terenie działek Nr ewid. 132/1, 785/2 gm. Brochów o całkowitej długości ok. 164 m

 

            W związku z powyższym   zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów   pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)   i strony w terminie 7 dni   licząc od daty podania do publicznej wiadomości   niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)   mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne   wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Śladów

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 12.04.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Cętkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-12 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-13 08:05:07
  • Liczba odsłon: 748
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613010]

przewiń do góry