OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Brochów

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

położonych w miejscowości Śladów, gm. Brochów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid. 493/3, 493/5 obręb Nr 0027 ŚLADÓW stanowiące własność Gminy Brochów .

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości,

powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

Termin i miejsce przetargu

Wadium

1.

KW PL1O/00026821/3

 

obręb 0027 Śladów

działka nr 493/3

 

pow. 0,1000 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej gminnej o nawierzchni asfaltowej poprzez drogę wewnętrzną nieutwardzoną. Istnieje dostęp do sieci wodociągowej znajdującej się wzdłuż drogi publicznej.

Działka w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 30x32,5m.

Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, leśne oraz zbudowania siedliskowe i jednorodzinne.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W studium funkcja mieszkaniowo-usługowa.

 

Wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego

20 230,00 zł

Podana cena nie obejmuje podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

7 grudnia2020 r.

godz. 10.00

Urząd Gminy Brochów, sala konferencyjna (pokój nr 3)

2023,00 zł 10 % ceny wywoławczej

 

2.

KW PL1O/00026821/3

 

obręb 0027 Śladów

działka nr 493/5

 

pow. 0,1197 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej gminnej o nawierzchni asfaltowej poprzez drogę wewnętrzną nieutwardzoną. Istnieje dostęp do sieci wodociągowej znajdującej się wzdłuż drogi publicznej.

Działka w kształcie łamanego prostokąta o wymiarach ok. 25x51 m.

Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, leśne oraz zbudowania siedliskowe i jednorodzinne.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W studium funkcja mieszkaniowo-usługowa.

 

Wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego

23 820,00 zł

Podana cena nie obejmuje podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

7 grudnia2020 r.

godz. 10.30

Urząd Gminy Brochów, sala konferencyjna (pokój nr 3)

2382,00 zł 10 % ceny wywoławczej

 

 

Wadium należy wnieść gotówką lub przelewem, w walucie PLN na konto Urzędu Gminy Brochów Warszawski Bank Spółdzielczy Warszawa Oddział Brochów Nr 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001 z dopiskiem „Wadium za działkę nr …”, do dnia 2 grudnia 2020 r. (włącznie) w taki sposób aby w dniu 04.12.2020 r. kwota wadium znajdowała się na koncie Gminy Brochów

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej działki oraz okażą komisji przetargowej:

·          dowód wpłaty wadium,

·          dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych

·          aktualny wypis z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić, przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT), pomniejszoną o wniesione wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Wójt Gminy Brochów może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu przetargu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się na wskazany przez nich rachunek bankowy.

Osoba wyłoniona jako nabywca zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

 

Wójt Gminy Brochów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 16 lub pod tel.(0-22) 100 25 84.

 

Ogłoszenie będzie podane do publicznej wiadomości poprzez:

1.         wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brochów  

2.         w sposób zwyczajowo przyjęty tj. rozesłanie do sołtysów Gminy Brochów

3.         umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Brochów www.brochow.bip.org.pl .

4.         umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów www.brochow.pl .

5.         w prasie o zasięgu powiatowym

 

zarządzenie nr 70.2020.pdf
załącznik nr 1 do zarządzenia - ogłoszenie.pdf
załącznik nr 2 do zarządzenia - regulamin przetargu.pdf

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-05 09:24:13
  • Liczba odsłon: 137
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1831921]

przewiń do góry